Tuyên truyền một so quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện một số nội dung tuyên truyền về các hình thức, mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19