Công văn số 1248/SGDĐT-QLCL ngày 27/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa